Algemene huurvoorwaarden

1. Algemeenheden

De huurder erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden.  Deze algemene voorwaarden kan CAP bvba steeds eenzijdig aanpassen.  Alle aanpassingen, behoudens uitdrukkelijk tegenbericht van CAP bvba, zijn onmiddellijk van toepassing wanneer deze verschijnen op de website.  De huurder/klant is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van deze laatste gepubliceerde algemene voorwaarden.  Het gebruik van de diensten van CAP bvba en het betalen van een voorschot impliceert dat de huurder gebonden is aan deze voorwaarden.

2. Inschrijving

Bij de inschrijving dient de huurder duidelijk

 • de juiste naam van de deelnemers en hun leeftijd mee te delen
 • aan te geven of hij vergezeld is van een dier, waarvoor hij de uitdrukkelijke toelating moet krijgen in het huurcontract.
 • m​ee te delen indien hij komt met een elektrische wagen. Hiervoor gelden soms aparte regels.

  Binnen drie dagen na ontvangst van het huurcontract dient de huurder een voorschot te betalen ten belope van 50% van de huurprijs, vermeerderd met de aangegane verzekeringen, de dossierkosten (50 euro) en eventuele supplementen, waardoor hij de definitieve huur krijgt toegewezen. Betaling van het voorschot betekent dat de huurder akkoord gaat met de algemene voorwaarden vermeld op onze website. Het huursaldo, alsmede de waarborg (indien deze laatste aan ons wordt betaald) dienen uiterlijk 6 weken voor het betrekken van de gehuurde woning betaald te zijn op het rekeningnummer vermeld op de huurovereenkomst. De waarborg kan eventueel op een later tijdstip voor het vertrek betaald worden. Dit is ook mogelijk met Visa- of Mastercard. Bij inschrijving minder dan 8 weken voor het betrekken van de woning dient de totale huurprijs onmiddellijk te worden betaald. Zowel voor binnen- als buitenlandse betalingen zijn de algemene bankkosten ten laste van de huurder.

3. Prijs-betaling

Na de reservering wordt geen enkele betwisting over de prijs van de woning nog aanvaard. Bij niet-betaling op de vervaldag (8 weken voor het betrekken van de gehuurde woning) is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1,5% per maand verschuldigd. Bij wijze van strafbepaling wordt bovendien van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van 15% van de totale huurprijs, met een minimum van 50 euro.

Toeristentaks: Sinds 2019 is de betaling van toeristentaksen in de meeste regio's in Frankrijk wettelijk verplicht. Dit is een taks die betaald wordt door de huurders bij de huur van een vakantiewoning. De toeristentaks wordt berekend aan de hand van officile tarieven op het aantal nachten per persoon ouder dan 18 jaar. Elk jaar wordt de nieuwe toeristentaks per regio gestemd door de franse authoriteiten. De mogelijkheid bestaat dat de toeristentaksen wijzigen en dan zijn we verplicht om de nieuwe toeristentaks toe te passen. Indien er een prijswijziging zou zijn, zal de huurder hiervan op de hoogte gebracht worden en een aangepaste huurovereenkomst ontvangen. Eventuele prijswijzigingen zijn steeds klein.

4. Waarborg

Het huren van een vakantiewoning impliceert de betaling van een waarborg, waarvan de toepassingsvoorwaarden zijn vastgelegd in het huurcontract. De waarborg wordt ofwel in België betaald voor het vertrek ofwel ter plaatse bij aankomst. Wanneer de waarborg wordt betaald in België, zal deze worden terugbetaald binnen de 2 weken na uw terugkomst en dit nadat de goede en volledige uitvoering van al uw huurverplichtingen zijn vastgesteld door de afgevaardigde van de verhuurder. Wanneer de waarborg betaald wordt ter plaatse wordt het bedrag bepaald door de eigenaar ter plaatse. Dit staat vermeld op de huurovereenkomst. De waarborg wordt betaald op het ogenblik van het betrekken van het gehuurde goed en de huurder zal daar steeds op zijn verzoek een bewijs van krijgen door de afgevaardigde. De waarborg wordt terugbetaald bij vertrek ter plaatse of binnen de 2 weken na thuiskomst mits voorleggen van het betalingsbewijs. Hier kan de waarborg in geen enkel geval terug geeist worden via CAP. De huurder is verplicht de gehuurde woning in een goede en propere staat te verlaten, d.w.z. alles staat terug op zijn originele plaats zowel binnen als buiten, de keuken is volledig opgeruimd (frigo, oven en andere toestellen zijn gereinigd en alle vaat staat op zijn plaats), alle afval en vuilnis is weggebracht. Indien dit niet het geval is zal de volledige waarborg zonder discutie onmiddellijk worden geïnd.

Het maximum aantal personen mag zonder toelating op voorhand, door CAP bvba, niet worden overschreden. Indien dit toch het geval is kan de woning geweigerd worden of de waarborg onmiddellijk volledig geïnd worden.

5. Annulaties

Elke annulering dient aan het makelaarskantoor te worden medegedeeld via een aangetekend schrijven en bewijs van ontvangst. De datum van ontvangst geldt als bewijs en biedt de mogelijkheid het bedrag van de annuleringskosten te bepalen :

 • annulering meer dan 60 dagen voor het betrekken van de gehuurde woning : 50% van de totale huurprijs.
 • annulering tussen 60 en 45 dagen : 75% van de totale huurprijs
 • annulering minder dan 45 dagen voor het betrekken van de gehuurde woning : 100% van de totale huurprijs.

Het spreekt vanzelf dat de dossierkosten en verzekeringen niet worden terugbetaald.

Opmerking:

Bij CAP bvba kan een annulatieverzekering worden aangegaan. Ze kost 4,5% van de huurprijs.

Bij boekingen vanaf 8 weken zijn bovenstaande annulatie voorwaarden niet van toepassing. Bij boekingen vanaf 8 weken is annulatie vanaf 4 weken na de reservatiedatum niet meer mogelijk en is men ten allen tijde verplicht het volledige bedrag te betalen. 
Voor annulaties ten gevolge van atomische en nucleaire ongevallen, uitstralingen, epidemiëen, branden, oorlogen of andere externe gevallen van overmacht zal het reeds betaalde bedrag van de klant definitief verworven zijn door CAP bvba.

6. Verplichtingen van cap bvba

 • Krachtens een uitdrukkelijk of stilzwijgend erkende lastgeving treedt CAP bvba onder alle omstandigheden op als bemiddelaar tussen de huurder en verhuurder.
 • Is het gehuurde goed niet beschikbaar onafhankelijk van CAP bvba, dan verbindt laatstgenoemde zich ertoe ervoor te zorgen dat de huurder een woning krijgt met dezelfde capaciteit en uit dezelfde prijsklasse voor zover het mogelijk is.
 • CAP bvba kan niet worden gelijkgesteld met een transportonderneming en evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de ongevallenschade (onder meer als gevolg van diefstal) die zouden kunnen voortvloeien tijdens de uitvoering van de verplichtingen van de verhuurder.
 • CAP bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien het op de datum van reservering door de eigenaar niet in kennis wordt gesteld van de wijzigingen aan het gehuurde goed of de onmiddellijke omgeving ervan of indien de wijzigingen zich zouden voordoen tussen de reservering en het ogenblik waarop de huurder de gehuurde woning betrekt.

7. Verplichtingen van de huurder

 • De huurder dient het juiste aantal deelnemers mee te delen. Zijn er te veel, dan heeft de plaatselijke correspondent het recht de toegang tot de woning te weigeren of wordt de volledige waarborg onmiddellijk geïnd.
 • Dieren worden enkel toegelaten indien cap bvba daarmee uitdrukkelijk instemt. Indien dit niet gebeurt zal de waarborg onmiddellijk worden geïnd.
 • De data en uren van het verblijf dienen zeer strict te worden nageleefd. Indien de woning niet op de overeengekomen datum wordt betrokken of bij laattijdige aankomst, dient de huurder de plaatselijke correspondent hiervan op de hoogte te brengen. Indien het uur van vertrek (9h30) niet wordt gerespecteerd kan een deel van de waarborg geïnd worden voor het inhuren van supplementaire werkkrachten voor de schoonmaak.
 • Tijdens de hele duur van het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk voor de woning. Hij verbindt zich ertoe de kosten te dekken die voortvloeien uit een fout of nalatigheid van zijnentwege of van de andere bewoners.
 • De huurder zal de woning behandelen als een goed huisvader en zal de woning onderhouden. De huurder heeft ook de nodige verzekering tegen huurrisico's zoals brand, waterschade en andere.
 • De meubelen en roerende voorwerpen die na het verstrijken van de huur ontbreken of buiten gebruik werden gesteld dienen door de huurder te worden betaald of vervangen, met instemming van de plaatselijke correspondent.
 • De woning moet in een onberispelijke staat van netheid worden achtergelaten. De huurder is verplicht de gehuurde woning in een goede en propere staat te verlaten, d.w.z. alles staat terug op zijn originele plaats zowel binnen als buiten, de keuken is volledig opgeruimd (frigo, alle toestellen en zijn oven gereinigd en alle vaat staat op zijn plaats), alle afval en vuilnis is weggebracht. Indien dit niet het geval is zal de volledige waarborg zonder discutie onmiddellijk worden geïnd. Elke vakantiewoning heeft een vertrouwenspersoon ter plaatse, waarbij zijn bevindingen ter plaatse steeds ernstig worden genomen.
 • De huurder ontlast de eigenaar en CAP bvba van alle verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen in de vakantiewoning, de tuin, alsmede in en rond een zwembad.

8. Diversen

 • De huurder erkent kennis te hebben genomen van de beschrijving.
 • De huurder dient de plaatselijke correspondent of CAP bvba onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke afwijking betreffende de inrichting of andere zaken van de gehuurde woning. Deze klacht moet binnen de 48 uur na het betrekken van de woning worden ingediend. Indien dit niet gebeurt kunnen klachten achteraf niet meer in aanmerking worden genomen.
 • De plaatselijke correspondent vertegenwoordigt rechtsgeldig CAP bvba en dient elke eventuele afwijking te verhelpen, voor zover ze ernstig afbreuk doet aan de rechten van de huurder.
 • Eventuele klachten in verband met het gehuurde goed die echter niet op de inrichting slaan dienen via aangetekend schrijven rechtstreeks te worden meegedeeld aan mede-contractanten binnen de 48 uur na het betrekken van de woning. Na het verstrijken van deze termijn kunnen geen klachten meer in aanmerking worden genomen.
 • Indien bij aankomst de woning niet proper of rein is, moet dit onmiddellijk bij aankomst gemeld worden aan de verantwoordelijke. Dan kan een extra schoonmaak voorzien worden. Indien dit niet onmiddellijk wordt doorgegeven kunnen latere klachten over de netheid van de woning niet aanvaard worden.
 • De huurder die weigert bezit te nemen van de woning - omdat die volgens hem niet lijkt te beantwoorden aan wat hij ervan mag verwachten - en zijn huurprijs terugbetaald wil krijgen, moet een deurwaardersexploot kunnen voorleggen waarin bevestigd wordt dat het gehuurde goed onbewoonbaar is.
 • CAP bvba is niet aansprakelijk voor onvoorziene gevallen, gevallen van overmacht of hinder die het verblijf storen, onderbreken of verhinderen. Ze kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

CAP bvba is niet aansprakelijk voor ongevallen die kunnen gebeuren in en rond het zwembad van de vakantiewoning. De prijzen tijdens het laagseizoen zijn altijd een stuk lager dan de prijzen tijdens het midden- en hoogseizoen. Wegens onvoorspelbare weersomstandigheden kan de temperatuur van het water in de zwembaden te laag zijn voor het baden. Vanwege slechte weersomstandigheden in het voorjaar of najaar kan het soms gebeuren dat de zwembaden niet bruikbaar zijn. Hiervoor kan CAP bvba niet in gebreke gesteld worden. Daarom worden ook lagere huurprijzen toegepast.

In Toscane zijn de zwembaden van privé villa's of residenties open van 14/05 tot 24/09

CAP bvba is nooit verantwoordelijk voor plaatselijke problemen met internet.

9. Geschillen

Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voorvloeien uit de interpretatie, de naleving of de toepassing van dit contract. In alle gevallen kan het bedrag van een eventuele juridische vordering nooit de huursom, vermeld op het contract, overtreffen.

Valkenstraat 2

9850 Merendree

BTW 0445 454 583

BIV / IPI 200611

Copyright ⓒ 1992 - 2019; alle rechten voorbehouden
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more.