Annulatieverzekering

Bij het huren van een vakantiewoning biedt CAP Holiday Rentals de mogelijkheid aan de huurder een annulatieverzekering af te sluiten voor zijn gehuurde vakantiewoning.

Enkele verduidelijkingen:

A. Nemer verzekering: Een fysieke of morele persoon die een annulatieverzekering neemt voor eigen rekening en zijn reisgezellen.

B. Definitie reisgezel: Fysieke personen die samen op vakantie gaan met de verzekeringsnemer en samen een vakantiewoning huren.

C. De annulatieverzekering verzekert de huur van een vakantiewoning voor zijn integrale periode met duidelijke vermelding van aankomstdatum en vertrekdatum.

1. Waarborg

Annuleringskosten:

De waarborg dient als vergoeding voor de annuleringskosten of de wijzigingskosten die volgens de toepassing van de voorwaarden van de huurovereenkomst ten laste vallen van de verzekerde in geval van annulatie of wijziging wegens één van de hieronder volgende redenen :

A.Wegens ongeval, ziekte of overlijden van:

 • De verzekerde persoon, zijn levensgezel, een bloed – of aanverwant tot in de tweede graad, alsook voor de schoon-familieleden.
 • De persoon die samenwoont op dezelfde verblijfplaats met de verzekerde persoon en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.

B.Overlijden of hospitalisering van een familielid van de eigenaar, bij wie de verzekerde gepland had zijn vakantie door te brengen.

C.Bij opzeg door economische redenen van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde persoon of zijn levensgezel door hun werkgever.

D.Bij het intrekken van het reeds toegekende verlof van de verzekerde persoon door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde persoon moet vervangen, wegens ziekte, ongeval of overlijden.

E.De verplichte aanwezigheid van de verzekerde persoon door het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 ononderbroken maanden.

F.De noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde persoon, die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent, doordat de beroepsvervanger van de verzekerde persoon, aangeduid in de polis, onbeschikbaar is wegens ziekte, ongeval of overlijden.

G.Bij belangrijke stoffelijke schade aan het verhuurde pand die de verhuur onmogelijk maken.

H.Wanneer de verzekerde persoon verplicht aanwezig moet zijn als getuige of jurylid van de rechtbank of student voor een herkansingsexamen die doorgaat in de periode tussen de aankomstdatum en 30 dagen na de vertrekdatum van de verhuurde eigendom.

I.In geval dat de verzekerde persoon of een familielid van de 1ste graad opgeroepen wordt voor een dringende orgaantransplatatie (als donor of ontvanger) of bij juridische handelingen van officiele organismen bij het adopteren van een kind.

J.Bij complicaties een zwangerschap van de verzekerde persoon of familielid tot de 1ste graad, alsook de voortijdige bevalling van minstens 1 maand voor de normaal voorziene datum.

K.De zwangerschap van de verzekerde persoon of zijn levensgezel, op voorwaarde dat de geplande vakantie voorzien is tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en deze niet gekend was op het ogenblik van de inschrijving van de huurovereenkomst.

Vakantieonderbreking:

De waarborg komt ook in aanmerking voor de verloren vakantiedagen, wanneer de verzekerde persoon of reisgezellen hun vakantie voortijdig moet onderbreken.

2. Uitsluitingen

A.Indien er door een ongeval of door een ziekte lichamelijke letsels zijn, waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelde arts.

B.Bij evolutieve aangeboren ziektes.

C.Bij chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde persoon, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand voor de inschrijvingsdatum van de huurovereenkomst en er volgens de behandelde arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis.

D.Bij ongevallen of stoornissen wegens:

 • jacht op groot wild, gevechtssporten, beoefenen van bergbeklimming langs onbegaande wegen of van speologie tot onderzees beoefende visvangst.
 • Deelnemen aan alle koersen, snelheidspogingen of snelheidswedstrijden.
 • Het beoefenen van sporten op professionele vlak of tegen betaling, inbegrepen de hieraan verplichte trainingen.

E.Bij psychische, psychosomatische, geestes – of zenuwstoornissen tenzij deze een constante hospitalisatie vereisen van minstens 1 week.

F.Bij vrijwillige zwangerschapsonderbreking.

G.Bij insolvabiliteit van de verzekerde persoon.

H.Wanneer er vertraging is door verkeersmoeilijkheden en door andere gewone incidenten.

I.Als er administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten zijn.

J.Bij opzettelijke daden van de verzekerde.

K.Zelfmoord van de verzekerde persoon.

L.Excessief gebruik van alcohol, gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen die niet door een geneesheer zijn voorgeschreven.

M.Bij natuurrampen, zoals bijvoorbeeld lawines, rotsverschuivingen, terreinverschuivingen, het vallen van stenen, sneeuwmassa’s, hagel, stijgende water, overstromingen, orkanen.

N.Gevolgen van atomische of nucleaire ongevallen of uitstralingen. Epidemieën, pandemieën of andere extreme virussen.

O.Gewelddaden met collectieve beweegreden, oorlog, staking of oproer alsook burgeroorlog, mits de verzekerde persoon bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de schade verwekkende gebeurtenis.

3. Vaststelling van de vergoeding

A. Annuleringskosten:

Er wordt vergoed:

 • Bij annulatie voor de aanvang van de huurovereenkomst : 100 % van de huurprijs die volgens de huurovereenkomst door de verzekerde persoon verschuldigd zijn.
 • De wijzigingskosten die veroorzaakt worden ingeval dat de verzekerde persoon besluit om alleen op reis te vertrekken, doordat de reisgezel zijn reis geannuleerd heeft : zal de tussenkomst beperkt blijven tot de verplichte vergoeding bij annulatie zoals in de huurovereenkomst vermeld.

De vergoeding zal nooit het voorziene bedrag te boven gaan en de tussenkomst zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten die vermeld staan in de annulatieverzekering die overeenkomt met de huurovereenkomst. De verzekerde personen moeten binnen de 48 uren verwittigen van de gebeurtenis die de annulatie veroorzaakt heeft. Indien dit niet gebeurt wordt elke vorm van vergoeding onmogelijk. Indien het verzekerd kapitaal niet overeenstemt met de totale prijs van de huurovereenkomst zal de proportionele regel toegepast worden.

B. Vakantieonderbreking:

Er wordt vergoedt: Het niet te recuperen gedeelte van de betaalde huursom in verhouding van het aantal ongenoten vakantiedagen, geldt vanaf het ogenblik van de thuiskomst in de huurwoning of vanaf de dag van hospitalisatie in het buitenland. De verzekerde persoon heeft de keuze voor:

 1. De onmiddellijk vergoeding van de ongenoten vakantiedagen.
 2. Een waardebon krijgen die gedurende 1 jaar geldig blijft, voor het verhuren van een vakantiewoning bij CAP bvba. In dit geval wordt de vergoeding verhoogd met 10%.

4. Aanvang en duur van het verzekeringscontract

De aanvangsdatum van het verzekeringscontract is gelijk aan de datum van het ondertekenen van de huurovereenkomst of maximum 7 dagen later en loopt af op het einde van deze huurovereenkomst.

5. Verplichtingen van de verzekerde persoon

De verzekerde persoon zal de volgende verplichtingen moeten naleven:

 • Cap Holiday Rentals binnen de 48 uren verwittigen van de gebeurtenis die de annulatie veroorzaakt heeft en eveneens een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat de verzekerde persoon daartoe de mogelijkheid heeft.
 • De instructies van Cap Holiday Rentals naleven en haar alle inlichtingen en/of de nodige documenten bezorgen die zij nuttig of noodzakelijk vindt.
 • Alle nuttige en noodzakelijke maatregelen nemen om de annulatiekosten tot een minimum te beperken d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat de verzekerde persoon kennis heeft van een gebeurtenis die de annulatie van de reis kan veroorzaken, om dan Cap bvba onmiddellijk te verwittigen.
 • Ingeval van ziekte of ongeval in het buitenland, moet men een medisch attest kunnen voorleggen van de behandelde arts in het buitenland.
 • Elke annulatie moet met de nodige bewijzen en documenten gestaafd worden. Verder onderzoek voor reden van annulatie is steeds mogelijk.

6. Andere bepalingen

 • Elke betwisting die kan voortvloeien uit deze annulatieverzekering zal onderworpen worden aan de Belgische wetgeving.
 • Een uitvoering van schadevergoeding verjaart na verloop van 3 jaar en dit vanaf de dag van het indien van het schadegeval.
 • De annulatieverzekering kan enkel worden verleend aan fysieke personen gedomicilieerd in een EU-lidstaat of Zwitserland.
 • M​aximaal te verzekeren bedrag: het maximaal te verzekeren bedrag voor een vakantiewoning bedrag 20.000 euro.


7. Covid-19

Wat Covid-19 betreft, wijken we af van de algemene voorwaarden.

Indien er een reisverbod is van de regering, zowel in het land van bestemming als in land van afkomst, vanwege Covid-19 bestaat volgende mogelijkheid :

- Je kan omboeken naar een latere periode in 2021 of 2022.  Afhankelijk van de eigenaar kan je in sommige gevallen ook omboeken naar een andere vakantiewoning.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien :

- Je wenst te annuleren uit vrees of voorzorg. Indien je op voorhand annuleert uit vrees of voorzorg en op de datum van vertrek zou blijken dat er toch restricties zijn, kunnen deze voorwaarden niet meer worden toegepast.

- Je bent reeds ter plaatse in het vakantiehuis wanneer er nieuwe restricties of quarantaines worden ingevoerd.

Voor meer informatie of details, contacteer ons op 00 32 9 362 31 42


Vakantiehuizen

Toon meer

La Bastine

Lorgues, Provence

6
3
2

Maison Tivollier

Maillane, Provence

10
4
3

Mas de Lavande

Saint-Rémy-de-Provence, Provence

8
4
3

La Maison des Chataigniers

Meyrannes, Languedoc-Roussillon

6
3
2

Henri Pirennelaan 61

9050 Gentbrugge

BE 0803 344 694 

BE91 9501 9961 1076

BIC-code CTBKBEBX


Copyright ⓒ 1992 - 2019; alle rechten voorbehouden